ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


Αυτή η ιστοσελίδα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κοινό σχετικά με τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων της ΕΕ.

Συντονιστής προγράμματος


Ινστιτούτο Αλιευτικής ‘Ερευνας

Νέα Πέραμος

Καβάλα, Μακεδονία

T.K. 64 007

Ελλάδα

Τηλ. +30 25940 - 22692  

Fax  +30 25940 - 22222

e-mail   fri@inale.gr


Βάση δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τεκμηριώσει επιστημονικά τις επιλογές της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής, δημιούργησε ένα κοινό Κοινοτικό πλαίσιο για τη Συλλογή, Διαχείριση και Χρήση Δεδομένων στον Τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας. Για το λόγο αυτό έχει εκδώσει Κανονισμούς και Εφαρμοστικές Αποφάσεις για την εκπόνηση από τα κράτη μέλη Προγραμμάτων για τη Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων. Τα προγράμματα πρέπει να είναι πολυετή (τουλάχιστον τριετή) για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της υποχρέωσης συλλογής και διαχείρισης δεδομένων (ΕΚ 199/2008), ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν και να σχεδιάζουν τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων εργασίας.

Το πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2017-2019, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, περιέχεται στο παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 (C(2016) 4329).

Η Ελλάδα εφαρμόζει από το 2002, Εθνικό Πρόγραμμα για τη Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων(ΕΠΣΑΔ) όπου συλλέγονται στοιχεία εκφόρτωσης αλιευμάτων, βιολογικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, απαραίτητα για τη διαχείριση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη χώρα μας και στην εναρμόνιση των μέτρων με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοινώσεις - Νέα

Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

Ελλάδα